Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA
1. Placówka czynna jest od godziny 6:30 do godziny 16: 30 (10 godzin) od poniedziałku do piątku.

2. W czasie przerwy wakacyjnej – dyżur pełni placówka wyznaczona przez organ prowadzący.

3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do przedszkola (grupy żłobkowej) najpóźniej do godz. 8:15 i odbieranie dziecka do godz. 16:30.

4. Rodzice lub opiekunowie dzieci korzystających z świadczeń przedszkola zawierają
z dyrektorem placówki umowę cywilno - prawną regulującą zasady sprawowania opieki, udzielanych świadczeń i wnoszonych opłat obowiązującą dany rok szkolny.
a) Umowy z rodzicami dzieci z grupy żłobowej zawierane są do ukończenia opieki w grupie żłobkowej.

5. Od godz. 6:30 do 7:00 dzieci przyprowadzone, oddawane są pod opiekę nauczycielowi pełniącemu dyżur w grupie zbiorczej bezpośrednio przez rodziców (opiekunów). Po godz. 7:00 rodzice pozostawiają dzieci pod opieką nauczyciela wyznaczonego do opieki nad daną grupą wiekową zgodnie z projektem organizacyjnym przedszkola.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00.

7. Dziecko powinno przychodzić do placówki czysto ubrane, mieć
w szatni obuwie zmienne. Dzieci młodsze (grupa żłobkowa, 3 – 4 latki) powinny posiadać
w szatni odzież na zmianę (rajstopy, bieliznę) w zależności od wieku dziecka.

8. Dziecko powinno być przyprowadzone i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę (upoważnienie pisemne) zapewniającą bezpieczeństwo.

9. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola (grupy żłobkowej) powinno uczęszczać regularnie.

10. Opłata za pobyt dziecka w placówce naliczana jest po miesiącu obecności dziecka za każdą obecną, rozpoczętą godzinę poza podstawą programową.
a) Opłaty za świadczenia przedszkola należy dokonać do 15 – go każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola.

11. Wysokość opłaty stałej za świadczenia udzielane przez przedszkole regulowana jest uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie.
a) Dzieci 6-letnie objęte są rocznym obowiązkiem przedszkolnym, podlegają bezpłatnemu nauczaniu, wychowaniu i opiece.

12. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie. Opłata za wyżywienie naliczana jest za każdy dzień obecności dziecka
w przedszkolu.

13. Rodzice, nauczyciele i opiekunki dziecięce współdziałają ze sobą
w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
a) Rodzice mają prawo do:
- znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola i planów miesięcznych
w danym oddziale,
- uzyskania rzetelnej informacji na życzenie rodzica na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju w oparciu o obserwacje nauczyciela oddziału.

14. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są powiadomić nauczyciela oddziału lub dyrektora placówki.
a) W przedszkolu nie podaje się dzieciom leków (antybiotyków, tabletek przeciwbólowych).

15. W przypadku nieuiszczenia należności objętej umową w terminie, przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z pierwszym dniem następnego miesiąca.
Przedszkolowo.pl logo